Obchodní podmínky

Všeobecné dodací podmínky
společnosti AFRISO spol. s r.o., Komerční 520, 251 01 Nupaky

§ 1 Všeobecné údaje – oblast platnosti

(1) Naše níže uvedené všeobecné dodací podmínky (VDP) platí výhradně pro veškeré naše dodávky. Podmínky zákazníka, odporující našim podmínkám nebo jsou od nich odlišné, se neuznávají, pokud písemně nepotvrdíme jejich platnost. Naše všeobecné dodací podmínky platí také tehdy, když při znalosti odporujících nebo odlišných podmínek zákazníka bez výhrad přijmeme jeho návrh na uzavření smlouvy, popř. jeho službu.
(2) Naše všeobecné dodací podmínky platí pouze vůči podnikům.
(3) Naše všeobecné dodací podmínky platí také pro všechny pozdější smlouvy se zákazníkem.

§ 2 Ceny – náklady – dodávka

(1) Základem námi nabízených cen jsou v současné době pro nás platné nákupní ceny a mzdové a platové tarify. Pokud mezi uzavřením smlouvy a sjednaným termínem dodání (u objednávek s dodávkami na vyzvání je směrodatný čas příslušné dílčí dodávky) uplyne doba delší než 4 měsíce, vyhrazujeme si pro případ nárůstu výše uvedených nákladů právo na přiměřené zvýšení dodací ceny.
(2) Náklady na zaslání nese zákazník. Všechny zásilky mají dopravní pojištění. Náklady na balení nese zákazník.
(3) Údaje na výkresech, jakož i rozměrové údaje a hmotnosti jsou pouze přibližné.
(4) U malých zakázek s hodnotou materiálu netto do 2 500 Kč si připočítáváme manipulační poplatek 500 Kč plus poštovné a balné.
(5) Námi zhotovené výkresy, předběžné rozpočty nákladů a podobné podklady a nástroje, které byly připraveny pro zakázku, zůstávají naším neomezeným vlastnictvím s dispozičním právem, a to i v případě, že byly zhotoveny speciálně pro daného zákazníka.
(6) Dílčí dodávky jsou přípustné.
(7) Uvedená dodací lhůta začíná dnem plného vyjasnění zakázky a v případě, že nám zákazník musí poskytnout technické podklady, materiály, pomocné látky nebo nástroje, popř. uhradit zálohy, začíná dodací lhůta dnem jejich přijetí u nás. Pokud z důvodů vzniklých na naší straně dodací lhůtu překročíme, může zákazník po předchozím stanovení přiměřené lhůty odstoupit od smlouvy. Další nároky připadají v úvahu pouze při přinejmenším hrubém zavinění z naší strany.

§ 3 Odpovědnost za nebezpečí – zpoždění výroby

(1) Dodávky se realizují na nebezpečí zákazníka.
(2) My jsme své dodací povinnosti splnili, jakmile je materiál řádně předán poště, železnici, dopravci/speditérovi nebo naložen na naše vlastní vozidla.
(3) Námi neovlivnitelné okolnosti, kvůli nimž se výroba nebo do dávka
objednaného materiálu nadměrně ztíží nebo přechodně nebude možná, například zásahy vyšší moci
nebo válka, jakož i úřední opatření, provozní poruchy, stávky nebo výluky, lhostejno zda u nás nebo u
našich dodavatelů, nás po dobu trvání překážky a jejich následků zbavují dodací povinnosti.

§ 4 Záruka – likvidační povinnost zákazníka

(1) Reklamace musejí být při zjevných vadách uplatňovány neprodleně po obdržení materiálu a s
přiložením vzorku/vadných výrobků.
(2) Reklamace v případě skrytých vad musejí být uplatňovány neprodleně po zjištění vady a s
přiložením vzorku. Naše záruční povinnost končí 12 měsíců po převodu rizik. Při včasných a
oprávněných reklamacích má zákazník právo od nás požadovat zpětný odběr reklamovaného
materiálu a odpovídající náhradní dodávku. Podle našeho uvážení můžeme reklamovaný materiál
také opravit. Náklady na náhradní dodávku zákazníkovi neseme my. Pokud bude materiál i nadále
vadný, má zákazník právo požadovat podle svého rozhodnutí snížení kupní ceny nebo zrušení
smlouvy. Náklady na náhradní dodávku zákazníkovi neseme my. Další záruční nároky, zejména nároky
na náhradu montážních nákladů a jiných výdajů vzniklých třetím stranám, jsou vyloučeny. Další
nároky jsou vyloučeny kromě případů, kdy chybí námi garantovaná jakost materiálu.
(3) Žádnou záruku neposkytujeme na škody, které vzniknou nevhodným nebo nesprávným použitím
nebo chybnou montáží, popř. uvedením do provozu.
(4) Běžné odchylky barevných odstínů, rozměrů, hmotností a jakosti nepředstavují žádnou vadu
dodaného materiálu.
(5) Zákazník přebírá povinnost dodaný materiál po skončení užívání správně zlikvidovat, na vlastní
náklady a v souladu se zákonnými předpisy. Výslovně nás zbavuje povinností podle zákona o
povinnosti zpětného odběru výrobců a všech s tím souvisejících nároků třetích stran. Zákazník musí
smluvně zavázat komerční třetí stranu, které dodaný materiál předá, k tomu, aby ho po skončení
užívání na vlastní náklady a v souladu se zákonnými předpisy správně zlikvidovala, popř. v případě
dalšího předání převedla tuto povinnost na svého obchodního partnera. Náš nárok na převzetí nebo
osvobození zákazníkem se promlčuje nejdříve po uplynutí dvou let od definitivního ukončení užívání
zařízení. Tato dvouletá lhůta začíná nejdříve při našem přijetí písemného sdělení o ukončení užívání
od zákazníka.

§ 5 Porušení ochranných práv zákazníkem

Při realizaci zakázky (konstrukce atd.) podle pokynů zákazníka se zákazník musí výhradně zaručit, že
mu náleží právo na komerční využívání podkladů. Budou-li v důsledku výroby podle návrhů zákazníka
porušena cizí ochranná práva nebo tím dojde k porušení předpisů o označování, je zákazník povinen
zprostit nás všech případných nároků třetích stran na náhradu škod a výloh.

§ 6 Platební podmínky

(1) Platby se realizují dle dohodnutých podmínek v dle údajů na daňovém dokladu.
(2) Pokud není dohodnuto jinak, musí zákazník po dodání a 30 dnech od data fakturace hradit
obvyklé bankovní úroky.
(3) Pokud není se zákazníkem dohodnuto jinak, účtují se platby vždy na nejstarší dosud otevřenou
fakturu, včetně k ní náležejících vedlejších pohledávek. Za každou písemnou upomínku po vstupu do
prodlení uhradí zákazník paušální částku ve výši 270 Kč.
(4) Směnky přijímáme jedině po předchozí dohodě. Diskont se řídí sazbou naší banky a účtuje od data splatnosti naší faktury. Diskont a náklady na výběr směnek nebo šeků se připočítávají na vrub zákazníka a musejí být neprodleně uhrazeny. Směnky a šeky platí jako úhrada až po proplacení.
(5) Výkon zadržovacího práva je přípustný pouze u námi nepopřených nebo právně stanovených nároků, popř. pohledávek zákazníka.
(6) Zápočet proti našim peněžním pohledávkám je přípustný pouze u námi nepopřených nebo právně stanovených protipohledávek zákazníka.
(7) Jestliže se zákazník nachází v prodlení s platbou, nejsme povinni dodat/vyrobit objednaný materiál až do úplného uhrazení dlužných částek. V takových případech, stejně jako při zhoršení majetkových poměrů zákazníka, při přechodu podniku na třetí osobu, likvidaci podniku nebo smrti zákazníka jsme oprávněni požadovat za dosud nerealizované dodávky platbu předem. Pokud zákazník tento druh realizace obchodu odmítne, stávají se všechny naše dosud otevřené pohledávky okamžitě splatnými.

§ 7 Výhrada vlastnictví

(1) Vyhrazujeme si vlastnictví dodaného materiálu až do splnění všech nároků z obchodního spojení, včetně úroků, vedlejších pohledávek a nákladů na případné vymáhání práva a také nákladů na nezbytné intervence kvůli zabavení dodaného materiálu třetími stranami. Exekuce na dodaný materiál nám musí být neprodleně oznámena. Náklady na nezbytnou intervenci nese zákazník.
(2) V případě, že se zákazník chová v rozporu se smlouvou, zejména při prodlení s platbou, jsme oprávněni vzít si dodanou věc zpět. Vrácení dodané věci neznamená z naší strany odstoupení od smlouvy, ledaže bychom to výslovně písemně prohlásili. Při zabavení dodané věci z naší strany následuje vždy odstoupení od smlouvy. Po vrácení dodané věci jsme oprávněni ji zhodnotit a výnos z tohoto zhodnocení přeúčtovat na závazky zákazníka – po odečtení přiměřených nákladů.
(3) Při exekucích nebo jiných zásazích třetích stran nás musí zákazník neprodleně písemně uvědomit, abychom mohli přijmout opatření podle příslušných paragrafů obchodního zákoníku. Pokud třetí strana není schopna nahradit nám soudní a mimosoudní náklady žaloby ručí za schodek, který nám takto vznikl, zákazník.
(4) Zákazník je oprávněn dále prodat dodanou věc v řádném obchodu; postoupí nám neprodleně všechny pohledávky ve výši konečné částky faktury (včetně DPH), které mu vzejdou z dalšího prodeje vůči jeho odběratelům nebo třetím stranám, a sice nezávisle na tom, jestli zakoupená věc byla dále prodána bez dalšího zpracování nebo dále zpracovaná. Zákazník zůstává i po postoupení oprávněn k inkasu této pohledávky. Naše oprávnění inkasovat pohledávku sami tím zůstává nedotčeno. Zavazujeme se však, že pohledávku nebudeme inkasovat, pokud zákazník dostojí svým platebním závazkům z přijatých výnosů, nebude v prodlení s placením a zejména nebude podán žádný návrh na zahájení insolvenčního řízení nebo nedojde k bankrotu. Pokud tomu ale tak bude, požadujeme, aby nám zákazník oznámil postoupené pohledávky a jejich dlužníky, poskytl všechny údaje potřebné k inkasu, předal náležité podklady a informoval dlužníky o postoupení.
(5) Jsou-li naše výrobky součástí kompletu, který náš zákazník dále zpracovává a upravuje dle naší objednávky, jinými, nám nepatřícími předměty, nabýváme spoluvlastnictví na nové věci v poměru hodnoty dodané věci k ostatním zpracovaným předmětům v čase zpracování. Pro věc vzniklou zpracováním platí jinak totéž jako pro věc dodanou s výhradou vlastnictví.
(6) Je-li dodaná věc neoddělitelně smontována s jinými předměty, které nám nepatří, nabýváme spoluvlastnictví na nové věci v poměru hodnoty dodané věci k ostatním přimíchaným předmětům v čase montáže. Pokud bude montáž provedeno takovým způsobem, že věc zákazníka bude považována za hlavní, platí za dohodnuté, že na nás zákazník převede podílové spoluvlastnictví. Zákazník pro nás takto vzniklé vlastnictví nebo spoluvlastnictví spravuje.
(7) Zákazník nám postoupí také pohledávky pro zajištění našich pohledávek vůči němu, které vzniknou spojením zakoupené věci s nemovitostí vůči třetí straně.
(8) Nám příslušející jistoty se zavazujeme na vyžádání zákazníka uvolnit, pokud hodnota našich jistot překročí zajišťované pohledávky o více než 20 %; výběr uvolňovaných jistot provádíme my.

§ 8 Ručení

(1) Při lehkém nedbalostním porušení nepodstatných smluvních povinností neručíme vůči zákazníkovi. V ostatních případech se naše ručení při lehkém nedbalostním porušení povinností omezuje na přímé průměrné škody, předvídatelné a typické pro daný druh materiálu nebo služby. To platí také při lehkých nedbalostních porušeních povinností našich zákonných zástupců a našich pomocníků při plnění (jako jsou zaměstnanci, jiní spolupracovníci, subdodavatelé atd.).
(2) Rovněž při hrubém zavinění jednotlivých pomocníků při plnění výše poskytované náhrady škod omezena na přímé průměrné škody, předvídatelné a typické pro daný druh materiálu nebo služby.
(3) Nároky zákazníka na náhradu škod v důsledku vady se promlčují po roce od dodání materiálu/převzetí služby.
(4) Výše uvedené omezení ručení v § 8 odst. 1 a § 8 odst. 2, jakož i regulace promlčení v § 8 odst. 3 neplatí v případě námi zaviněných zranění a poškození zdraví nebo při ztrátě života. Výše uvedené omezení ručení v § 8 odst. 1 a § 8 odst. 2, jakož i regulace promlčení v § 8 odst. 3 dále neplatí při případných nárocích podle zákona o ručení za věcné vady nebo při námi poskytnuté záruce jakosti. Výše uvedené omezení ručení.
v § 8 odst. 1 a § 8 odst. 2, jakož i regulace promlčení
v § 8 odst. 3 neplatí, pokud je nám vytýkán zlý úmysl nebo
hrubé zavinění; zůstává však v platnosti při hrubém zavinění jednotlivých pomocníků při plnění v případě omezení ručení podle § 8 odst. 2 a regulace promlčení podle § 8 odst. 3. Výše uvedené omezení ručení v § 8 odst. 1 a § 8 odst. 2, jakož i regulace promlčení v § 8 odst. 3 neplatí v případě naší nezpůsobilosti nebo nemožnosti poskytnout službu.
(5) V ostatních případech jsou další nároky na náhradu škod vůči nám, lhostejno z jakého právního důvodu, vyloučeny.
(6) Pokud je naše ručení vyloučeno nebo omezeno, platí to také pro osobní ručení našich zákonných zástupců a našich pomocníků při plnění.

§ 9 Aplikované právo – místo plnění – sídlo soudu

(1) Právní vztahy mezi námi a našimi zákazníky se řídí výhradně Obchodním zákoníkem České republiky.
(2) Místem plnění našich výkonů je sídlo naší společnosti, to je rovněž místem plnění pro výkony zákazníka.
(3) Společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeným
Městským obchodním soudem v Praze, oddíl C, vložka 39278
Prosinec 2008
AFRISO spol. s. r. o. • Komerční 520 • 251 01 Nupaky • Telefon 00420 272 953 636 • E-mail: info@afriso.cz • www.afriso.cz